Vivim en una zona sota risc de crescuda?

Fenòmens meteorològics extraordinaris i la pressió urbanística o l’ocupació humana de terrenys prop de rius i rieres ocasionen danys econòmics i personals dramàtics.
Per aquest motiu convé conèixer alguns aspectes referents a les distàncies, zones i delimitació tècnica dels espais fluvials.

Què és l'espai fluvial?
L'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, contempla un espai fluvial com el curs d'aigua i els terrenys que l'envolten fins a un límit de zona inundable, considerant no tan sols el funcionament del curs i desguàs sinó també el seu valor com a ecosistema i corredor biològic.
La delimitació s’efectua per gestionar usos, ordenament territorial, urbanístic i limitacions ecològiques, amb l’objectiu de reduir el risc dels danys per inundacions i per a preservació de l’equilibri ambiental.

Com es determinen les zones inundables?
S’estableixen d’acord a les limitacions tècniques de les zones inundables que marca la normativa hidràulica.
S’estructura l’espai delimitant-lo en diferents zones estudiant les característiques geomorfològiques, ecològiques, hidràuliques, fotogràfiques així com registres històrics tal com paràmetres de crescuda màxima ordinària, crescudes per a un període dels darrers 100 anys o dels darrers 500.

Màxima crescuda ordinària.
És la zona determinada a partir d’un període mínim de 10 anys consecutius pel nivell mitjà dels màxims cabals instantanis anuals, en règim natural, o pel valor obtingut a partir d’una simulació hidrològica i hidràulica.

Zona de flux preferent.
Compren la unió de la VID, via d’intens desguàs i la ZIG, zona on poden produir-se greus danys sobre els béns i les persones a causa d'inundacions.
La via d’intens desguàs és el nivell establert per a un període de 100 anys al qual arribaria l’avinguda sense provocar una sobre elevació superior a 0,3 m considerant la plana d’inundació existent. A criteri de l’organisme de conca podrà reduir-se fins als 0,1 m o augmentar-se fins als 0,5 m.
La zona d’inundació greu és a la que arribaria l’avinguda per a un període de 100 anys amb més d’1 m d’altura d’aigua, més d’1 m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5 m2/s.

Zona inundable.
Estableix el límit inundable per episodis extraordinaris, de baixa probabilitat, prenen l’avinguda per a un període de retorn de 500 anys.

Com es delimiten els espais?
Dins l'espai fluvial, El DPH, domini públic hidràulic, la ZS, zona de servitud i la ZP, zona de policia estableixen una extensió de terreny amb règim normatiu específic, que afecta qualsevol acció, obra o utilització, tal com activitats turístiques, urbanístiques, agràries, apertura de pous, etc.
Compren qualsevol llera de corrent natural, contínua o discontínua, llacunes, llits de llacs i embassaments superficials en lleres públiques.

Domini públic hidràulic.
S’acota a la zona de màxima crescuda ordinària. Vigila i preserva els ecosistemes aquàtics i la protecció del règim de corrents. En general no es permet cap altre ús que el relacionat amb la prevenció i contra el deteriorament mediambiental.

Zona de policia.
Franja lateral de 100 m des dels límits del domini públic hidràulic, que pot ser ampliada fins a incloure la zona de flux preferent. No es permeten activitats o usos que puguin esdevenir obstacles per el corrent en avingudes.

Zona de servitud.
Franja lateral de 5 m a partir del domini públic hidràulic, dins de la zona de policia, reservada a usos de vigilància, pesca o salvament. Pot estar constituïda per terrenys de titularitat privada, però d’ús públic.

Aquest és un coneixement que us pot resultar molt útil per observar la situació d’edificacions o interessos afectats, així com per a la tramitació de permisos i autoritzacions, que són obligatoris per a qualsevol obra, activitat o béns situats dins o sobre del domini públic hidràulic o de les zones de policia o servitud.

Més informació a la web de l’ACA.

Entrearbres. Cristina Montserrat