ESTEM AL SERVEI DEL TERRITORI

La nostra passió i vocació es convertir en benefici l’equilibri entre la propietat, els boscos i la societat. Donem a conèixer la multifuncionalitat dels boscos, les seves necessitats de gestió i de conservació.
Equip Entrearbres

Experiència col·legiada al servei de les empreses, particulars i les administracions.

Entrearbres som una enginyeria forestal i mediambiental amb una sòlida implantació en distintes àrees, territoris, administracions i particulars.

Prestem serveis com l'adequació a normatives, projectes, estudis, direcció d'obra... l'explotació forestal per a usos econòmics, per a la prevenció d'incendis, en l'ordenament i condicionament, o per a l'esbarjo.

Tècniques d'aprofitament del medi que garanteixen un benefici directe sobre el territori.

Prevenció d’incendis: Localització de zones vulnerables (actualitzar normativa), projectes executius, Plans d’Autoprotecció i assessorament.

85%

Peritatges: Informes pericials i assistència com a pèrits a judicis.

68%

Projectes executius sobre actuacions i activitats en sòl rústic.

55%

Estudis d’impacte ambiental i d’integració en el paisatge.

74%

Recursos, equilibri i rendiment

80%

Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals.

62%

Plans d’Ordenació Forestals

90%

Accessos i vies

93%

Biomassa: Estudis previs de viabilitat tècnica i econòmica d’implementació d’instal·lacions de biomassa.

73%

Direcció d’obra i Coordinació de SSL

93%

On són els límits?

40%

Radiografiar el territori

50%

Projectes integrals d’estudi i valoració.

67%

Serveis:

Quan, a on?

La frontera entre el que és urbà i el que és forestal ha canviat.

Vivim en zones vulnerables sense saber-ho. Amb l'agreujant que no existeix percepció del risc entre els seus habitants o a les administracions.

Localització de zones vulnerables davant risc d'incendi forestal i delimitació de franges perimetrals

En aplicació de la llei 5/2003 i el decret 123/2005, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació de zones vulnerables i projecció de franges perimetrals de prevenció
 • Plànols de localització de les zones vulnerables amb base topogràfica
 • Plànols de localització de les franges perimetrals amb base topogràfica i ortofotomapa a escala 1:5000
 • Identificació i cabuda de les parcel·les cadastrals afectades per traçat de franja perimetral
 • Proposta de fases d'actuació i execució per al compliment de la normativa

Biomassa

Un sistema madur d'autosuficiència energètica. Eficient, fàcilment amortitzable i a l'abast de qualsevol.

El cercle perfecte.
Aprofita el producte de la gestió forestal contribuint a reduir el risc d'incendis, crea estructures forestals més resistents, disminueix la dependència de combustibles fòssils, redueix els costos energètics, abasteix petites o grans instal·lacions amb balanç d'emissions de CO2 neutre, i crea ocupació local.

Projectes integrals d'aprofitament de biomassa

 • Estudi de viabilitat per a la substitució de sistema de calefacció en ús per sistema basat en la biomassa
 • Disseny de xarxa de repartiment de calor, dimensió de la caldera, etc.
 • Carta tèrmica, consums requerits i logística de la biomassa
 • Sala de calderes, sitja, volum acumulador d'inèrcia
 • Aplicació de les diferents normatives implicades
 • Dimensionament i selecció d'equips
 • Informe d'impacte ambiental
 • Estudi de seguretat i salut
 • Valoració econòmica del projecte

Recursos i Rendiment

Una rendibilitat sostenible amb nous models d'explotació i mercat.

Amb diferents opcions d'explotació, adequades a les dimensions, característiques i recursos que ofereix cada territori.
Identificant els mètodes d'extracció i producció correctes per obtenir el model idoni de rendibilitat d'una massa forestal.

Estudis sobre potencial i rendiment de recursos forestals

 • Quantificació i tipus de recursos forestals
 • Estudi i quantificació d'existències de biomassa forestal disponible i aprofitable
 • Plànols d'identificació dels recursos amb base topogràfica i ortofotomapa
 • Mètodes d'extracció mediambientalment respectuosos i garantiment de la persistència de la massa forestal
 • Accessos, xarxa viaria necessària, elements singulars…
 • Viabilitat tècnica
 • Valoració econòmica

Gaudir i Preservar

Quan Medi i Persones es relacionen.

Tant la preservació, com la creació d'espais naturals, reverteixen en un benefici directe per al territori, en una millora del turisme i en la percepció de l'importància del mediambient.

Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals

 • Identificació de punts d'especial atenció mediambiental
 • Normativa aplicable a itineraris, vies verdes i zones d'esbarjo forestals
 • Proposta de traçat, zones d'accés, àrees d'entrada, aparcament, etc
 • Criteris de reforestació
 • Mètodes de reforestació amb Nendo Dango
 • Estudi de les obres i actuacions requerides
 • Valoració econòmica

Plans Tècnics

Finques amb terrenys forestals.

Instruments d'ordenació forestal que defineixen una declaració de bones intencions, de millora i maximització de la rendibilitat dels recursos en funció d'un pla d'objectius.
Per a la producció de fusta, la prevenció d'incendis, l'esbarjo, etc.

Instruments d'Ordenació Forestal. IOF

 • Redacció i revisió de Plans Simples de Gestió Forestal, (PSGF). Finques < 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, (PTGMF). Finques > 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal Conjunt, (PTGMFc)

Accessos i Vies

L'accés a un espai forestal pot ser la clau per a la seva rendibilitat.

La creació o la recuperació del traçat més convenient o l'apertura de camins i vies verdes són un element essencial en l'aprofitament d'un territori, tant en l'extracció de recursos com per a usos d'esbarjo o en la prevenció d'incendis.

Creació i recuperació de camins forestals

 • Caracterització topogràfica i estudi de la vegetació
 • Localització i traçat del camí i/o xarxa viaria necessària
 • Establiment de les franges de seguretat sobre perímetre urbanitzable
 • Projecte de construcció de la xarxa/camí
 • Permutes

Parcel·les

Massa arbòria i vegetal sota control.

En parcel·les de titularitat municipal o particular, complint amb les exigències de la normativa vigent.

Valoració tècnica i econòmica de parcel·les urbanes edificables i no edificables

 • Examen de les parcel·les segons normatives aplicables i valoració de si requereixen o no actuació
 • Metodologia de tractament de la vegetació de les parcel·les
 • Pla d'actuació tècnic
 • Direcció d'obra
 • Valoració econòmica

Direcció d'obra

Experiència col·legiada.

La correcta execució d'un projecte executiu, tant si l'elaborat o no el mateix director d'obra, requereix el millor disseny, planificació, el control i la supervisió del marc normatiu, del laboral, del pressupostari, així com el coneixement tècnic que qualsevol eventualitat exigirà.

Direcció d'obra i coordinació de SSL

 • Finques privades o de titularitat municipal
 • Treballs forestals per a la prevenció contra incendis
 • Actuacions silvícoles en finques rústiques
 • Coordinació de seguretat i salut en l'execució de projectes

On són els límits?

Aixecaments topogràfics.

Establir i registrar els termes d'una finca, aixecar acta formal, recopilar la documentació i dades del terreny per tramitar correccions cadastrals o actualitzar l'informació pels sistemes geogràfics.

Aixecaments topogràfics

 • Acte Formal de la fitació del termes d'una finca
 • Establir i documentar els límits i termes de la finca o terreny
 • Registre o actualització en sistemes d'informació geogràfica, (SIG)
 • Tràmits administratius per a la correcció de la documentació en cadastre i/o el Registre de la Propietat

Radiografiar el territori

Conèixer per actuar eficientment.

Determinar la diversitat d'un territori, els seus recursos, patrimoni i característiques, el model productiu més adequat, el millor pla de preservació sostenible, la xarxa de camins necessària i/o la prevenció més efectiva contra incendis.

Projectes integrals d'estudi i valoració

 • Estudis de fauna i flora
 • Determinació de normatives aplicables
 • Tràmits administratius i gestió de finques forestals
 • Redacció de projectes executius i revisió de projectes existents
 • Obertura o manteniment de franges perimetrals de baixa combustibilitat
 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació i protecció de zones, flora i fauna protegides o amenaçades
 • Estudis de seguretat i salut a l'obra forestal

Notícies.

El que diem i el que publiquen de nosaltres ...quant la nostra activitat transcendeix

Equip.

 • Cristina Montserrat

 • David Vinué

 • Antoni Cobo

 • Kilian Varela

 • Akira Ortiz

 • Manoli Rodríguez

Contacte.

Entrearbres

Contacta amb nosaltres