ESTEM AL SERVEI DEL TERRITORI

La nostra passió i vocació es convertir en benefici l’equilibri entre la propietat, els boscos i la societat. Donem a conèixer la multifuncionalitat dels boscos, les seves necessitats de gestió i de conservació.
Equip Entrearbres

Experiència col·legiada al servei de les empreses, particulars i les administracions.

Entrearbres som una enginyeria forestal i mediambiental amb una sòlida implantació en distintes àrees, territoris, administracions i particulars.

Prestem serveis com l'adequació a normatives, projectes, estudis, direcció d'obra... l'explotació forestal per a usos econòmics, per a la prevenció d'incendis, en l'ordenament i condicionament, o per a l'esbarjo.

Tècniques d'aprofitament del medi que garanteixen un benefici directe sobre el territori.

 • Localització de Zones vulnerables davant risc d'incendi forestal i delimitació de franges perimetrals.
 • Assistència Pericial.
 • Estudis sobre potencial i rendiment de recursos forestals.
 • Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals.
 • Instruments d'Ordenació Forestals. IOF
 • Creació i recuperació de camins forestals.
 • Formacions i Conferències.
 • Direcció d'Obra i Coordinació de SSL.
 • Aixecaments topogràfics.
 • Projectes integrals d'estudi i valoració.
 • Notícies.
 • Equip.

Serveis:

Quan, a on?

La frontera entre el que és urbà i el que és forestal ha canviat.

Vivim en zones vulnerables sense saber-ho. Amb l'agreujant que no existeix percepció del risc entre els seus habitants o a les administracions.

Localització de zones vulnerables davant risc d'incendi forestal i delimitació de franges perimetrals

En aplicació de la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació de zones vulnerables i projecció de franges perimetrals de prevenció
 • Proposta de fases d'actuació i execució per al compliment de la normativa
 • Projectes executius sobre la disminució de la densitat de l'estrat arbori i arbustiu

Assistència Pericial

Anàlisi precís.

L'assistència pericial és una eina d'anàlisi i avaluació tècnica per a la valoració de diferents fets caracteritzats per a la seva màxima objectivitat, claredat i sustentat amb rigor cientific-tècnic sobre dades contrastables.

Tipus d'assistències pericials

 • Valoracions de finques rústiques no urbanitzables
 • Valoració de serveis ecosistèmics (biodiversitat, aigua, sòl...)
 • Valoració de serveis socials i paisatgístics que ofereix el bosc (activitats turístiques, caça o pesca...)
 • Danys i perjudicis
 • Avaluació i perill d'arbrat urbà

Recursos i Rendiment

El cercle perfecte.

Aprofita el producte de la gestió forestal contribuint a reduir el risc d'incendis, crea estructures forestals més resistents, disminueix la dependència de combustibles fòssils, redueix els costos energètics, abasteix petites o grans instal·lacions amb balanç d'emissions de CO2 neutre, i crea ocupació local.

Estudis sobre potencial i rendiment de recursos forestals

 • Quantificació i tipus de recursos forestals fusters i no fustaners
 • Estudi i quantificació d'existències de biomassa forestal disponible i aprofitable
 • Mètodes d'extracció mediambientalment respectuosos i garantiment de la persistència de la massa forestal
 • Accessos, xarxa viària necessària, elements singulars...
 • Viabilitat tècnica i valoració econòmica
 • Estudi de viabilitat per a la substitució de sistema de calefacció en ús per sistema basat en la biomassa
 • Disseny de la logística i subministrament de la biomassa
 • Dimensionament i selecció d'equips
 • Informe d'impacte ambiental
 • Estudi de seguretat i salut

Gaudir i Preservar

Quan Medi i Persones es relacionen.

Tant la preservació, com la creació d'espais naturals, reverteixen en un benefici directe per al territori, en una millora del turisme i en la percepció de l'importància del mediambient.

Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals

 • Identificació de punts d'especial atenció mediambiental
 • Normativa aplicable a itineraris, vies verdes i zones d'esbarjo forestals
 • Proposta de traçat, zones d'accés, àrees d'entrada, aparcament, etc
 • Criteris de reforestació
 • Mètodes de reforestació amb Nendo Dango
 • Estudi de les obres i actuacions requerides
 • Valoració econòmica

Plans Tècnics

Finques amb terrenys forestals.

Instruments d'ordenació forestal que defineixen una declaració de bones intencions, de millora i maximització de la rendibilitat dels recursos en funció d'un pla d'objectius.
Per a la producció de fusta, la prevenció d'incendis, l'esbarjo, etc.

Instruments d'Ordenació Forestal. IOF

 • Redacció i revisió de Plans Simples de Gestió Forestal, (PSGF). Finques < 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, (PTGMF). Finques > 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal Conjunt, (PTGMFc)

Accessos i Vies

L'accés a un espai forestal pot ser la clau per a la seva rendibilitat.

La creació o la recuperació del traçat més convenient o l'apertura de camins i vies verdes són un element essencial en l'aprofitament d'un territori, tant en l'extracció de recursos com per a usos d'esbarjo o en la prevenció d'incendis.

Creació i recuperació de camins forestals

 • Caracterització topogràfica i estudi de la vegetació
 • Localització i traçat del camí i/o xarxa viaria necessària
 • Establiment de les franges de seguretat sobre perímetre urbanitzable
 • Projecte executiu de creació o desviament de camins
 • Desafectació i permutes de camins o senders

Formacions i

conferències

Donar veu a l'experiència.
Fem visible la nostra experiència i professió*

*Adreçades a: professionals del sector forestal, centres educatius, ens locals, comunitats de veïns i col·lectius socials vulnerables.

Tipus de formacions

 • Direcció d'obra i Coordinació de SSL
 • Gestió d'empreses
 • Emprenedoria
 • Lideratge de persones
 • Prevenció d'incendis i com autoprotegir-nos
 • Promoció i desenvolupament del medi rural: formació localitzada i específica per a cada territori, les seves necessitats i potencialitats

Direcció d'obra

Experiència col·legiada.

La correcta execució d'un projecte executiu, tant si la elaborat o no el mateix director d'obra, requereix el millor disseny, planificació, el control i la supervisió del marc normatiu, del laboral, del pressupostari, així com el coneixement tècnic que qualsevol eventualitat exigirà.

Direcció d'obra i coordinació de SSL

 • Treballs forestals en finques privades o de titularitat municipal
 • Franges perimetrals, zones verdes i parcel·les urbanes no edificades
 • Actuacions silvícoles en finques rústiques
 • Coordinació de seguretat i salut en l'execució de projectes
 • Examen de les parcel·les segons normatives aplicables i valoració de si requereixen o no actuació

On són els límits?

Aixecaments topogràfics.

Establir i registrar els termes d'una finca, aixecar acta formal, recopilar la documentació i dades del terreny per tramitar correccions cadastrals o actualitzar l'informació pels sistemes geogràfics.

Aixecaments topogràfics

 • Acte Formal de la fitació del termes d'una finca
 • Establir i documentar els límits i termes de la finca o terreny
 • Registre o actualització en sistemes d'informació geogràfica, (SIG)
 • Tràmits administratius per a la correcció de la documentació en cadastre i/o el Registre de la Propietat

Radiografiar el territori

Conèixer per actuar eficientment.

Determinar la diversitat d'un territori, els seus recursos, patrimoni i característiques, el model productiu més adequat, el millor pla de preservació sostenible, la xarxa de camins necessària i/o la prevenció més efectiva contra incendis.

Projectes integrals d'estudi i valoració

 • Estudis de fauna i flora
 • Determinació de normatives aplicables
 • Tràmits administratius i gestió de finques forestals
 • Redacció de projectes executius i revisió de projectes existents
 • Obertura o manteniment de franges perimetrals de baixa combustibilitat
 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació i protecció de zones, flora i fauna protegides o amenaçades
 • Estudis de seguretat i salut a l'obra forestal

Notícies.

El que diem i el que publiquen de nosaltres ...quant la nostra activitat transcendeix

Equip.

 • Cristina Montserrat

  Fundadora i Directora d’Entrearbres

  Enginyera de Forests, col·legiada 6.297

  Programme Management Development a Esade

  Postgrau en Neurocomunicació i Oratòria

  Diplomat en Bioneuroemoció

  Actualment, cursant el Màster Interuniversitari 

  Incendis Forestals Ciència i Gestió Integral

 • Mariona Amagat

  Ambientóloga

  Equip Tècnic Entrearbres 

 • Antonio Cobo

  Enginyer de Forests, col·legiat 6.470.

  Màster en SIG i Teledetecció.

 • Kilian Varela

  Enginyer Tècnic Forestal.

  Finalitzant el Màster en Enginyeria de Montes.

  Precol·legiat al Col·legi de l'Enginyeria de Montes.

  Curs de Perícia Judicial.

 • Akira Ortiz

  Departament de Disseny i Màrqueting.

  Disseny 2D/3D i publicitat.

 • Manoli Rodríguez

  Departament d'Administració i Comptabilitat.

Contacte.

Entrearbres

Contacta amb nosaltres