Incidències en seguretat i salut laboral

La direcció d’obra és determinant per mantenir un transcurs controlat de les fases i processos del projecte, però no ho és menys en relació a la seguretat i salut laboral.

El contractista ha d’haver traçat un pla de seguretat i salut laboral que garanteixi l’aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut laboral redactat dins del projecte executiu, no obstant això, supervisant l’obra pots trobar situacions que ho incompleixen, amb el risc derivat que suposa i sobre el que cal actuar immediatament.

Com procedir?
Fixem-nos en un exemple pràctic. En una direcció d’obra recent per a l’obertura d’una franja perimetral em vaig trobar que durant els treballs de tallada, poda i desbrancatge d’arbres, aquests s’havien deixat sense apilar i tirats sobre el talús, amb risc de precipitar-se rodolant en qualsevol moment sobre la via i afectar a vehicles en trànsit o vianants.

Òbviament el primer és l’acció correctora instantània, ordenant al personal la retirada dels troncs per dipositar-los adequadament a la vora del vial, sense obstaculitzar i sense possibilitat de causar cap dany o perjudici.

En segona instància es fa necessari determinar quins aspectes del pla de seguretat no s’han executat i fins a quin punt s’ha vist afectat.
En aquest cas, sobre la identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra no es va seguir el procediment previst en l’arrossegament dels arbres tallats ni es va aplicar el procediment de riscos de danys a terceres persones.

La responsabilitat de l’actuació de l’equip sobre el terreny correspon al coordinador designat en matèria de seguretat i salut, que ha de garantir l’aplicació del pla.
La determinació de la causa de l’error observarà si aquest s’ha produït per una possible falta en la formació del personal, aspecte que també deriva del pla de seguretat i salut laboral de l’obra.

Un cop identificats els procediments inadequats o sense aplicar i les seves causes, s’informarà al personal de tots els aspectes i correccions que hauran d’implementar correctament, posant-ho en coneixement de la concessionària de l’obra.

Entrearbres. Cristina Montserrat