Com han de ser els plànols de delimitació en les mesures de prevenció d’incendis forestals?

L’elaboració de plànols precisos que recullen la identificació de zones vulnerables són essencials perquè els municipis puguin constituir plans de mesures de prevenció d’incendis forestals.
El seu contingut i la informació que ofereixen han de ser elaborats sota els paràmetres que estableix la regulació prevista per aquesta documentació.

Interpretant la llei 5/2003 de 22 d’abril (article 2), de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, el Decret 123/2005 de 14 de juny (article 4) i la seva posterior modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, els plànols i la documentació necessària hauran de recollir els aspectes següents:

1. En funció de l’afectació, nucli urbà, urbanització, habitatge aïllat, edificació o instal·lació, la localització i enumeració completa de les zones vulnerables davant del risc d’incendi forestal.

2. Delimitació al voltant dels nuclis vulnerables de les franges perimetrals necessàries.

3. Documentació tècnica amb identificació de les parcel·les cadastrals afectades pel traçat de les franges perimetrals, els antecedents sobre actuacions de prevenció d’incendis forestals i declaració d’intencions sobre programació d’actuacions a curt i a mitjà termini.

Un cop elaborats, els plànols i la documentació seran remesos al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat en espera de l’informe favorable.
Amb l’informe favorable se sotmeten a una aprovació inicial del promotor, seguit d’un període d’al·legacions i exposició pública.
Finalment plànols i documentació queden aprovats.

Entrearbres. Cristina Montserrat