En què consisteix una direcció d'obra forestal?

Existeixen tres figures relacionades. El promotor, que pot ser una administració o un propietari privat, el contractista, que és l'empresa adjudicatària de l'obra i la direcció i/o coordinació de SSL que serà la responsable de planificar i supervisar tots els procediments per a una adequada execució de l’obra.

Aprofitant les diferents obres en els que actualment està treballant Entrearbres, repassem els procediments i aspectes més importants que requereix una Direcció d'obra i/o Coordinació de SSL.

1. Encara que resulti obvi, tenir accés al projecte executiu preliminar.
Partir de la premissa que estarà perfectament realitzat o disponible no és sempre real.

2. Fer tasques “d’investigador” per recopilar tota la documentació que afecta a l’activitat del contractista, com són la relació de personal que treballarà a l'obra, TC1, TC2, revisions mèdiques, lliurament dels EPIs, formació en matèria de riscos, documentació requerida per a la maquinària que s'emprarà a l'obra, el Pla de Treball, Pla de Seguretat i Salut Laboral, PSSL i la pòlissa correcta d'assegurança de responsabilitat civil del contractista, així com l'obertura del centre de treball per obres de la no construcció.

3. Elaboració de l'informe favorable del PSS, que ve a dir que la direcció assumeix que tot és correcte i es pot iniciar l'obra.
Compte! a partir d'aquest moment la direcció és la responsable de l'obra. Per això la revisió prèvia de la documentació s'ha de fer dues i tres vegades, atendre esmenes, tornar a revisar i finalment revisar de nou. No obstant això, és precisament aquesta exigència redundant un dels punts claus pel correcte transcurs de l'obra.

4. Registrar la Direcció d'obra i/o la Coordinació de SSL al Col·legi d'Enginyers, que implica un nivell addicional de supervisió i amplia notablement la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'obra.

5. Acta de replanteig i d'inici d'obra. Aquí sempre és determinant assegurar-se que el promotor i contractista han contemplat i estan d'acord amb tots els detalls.
Es realitza una visita conjunta repassant els trams a executar, els accessos, els criteris silvícoles per aplicar, quin ha de ser l'estat final de l'estructura forestal, etc.
Aquest procediment es completa quan s'aixeca l'acta on queda constància de les modificacions o incongruències recollides i atorga la confirmació de viabilitat del projecte per tal que se n'executi, en una signatura formal on les tres parts accepten les característiques i condicions requerides.

6. Marcatge de les zones d'actuació. Imprescindible un telèmetre per mesurar les distàncies i un GPS professional.
Malgrat les cada cop millors aplicacions i sensors en dispositius d'alta gamma sobretot @Apple, com l'Ipad o l'Iphone, a causa de l'orografia del terreny i l'espessor del bosc es fa necessari un bon GPS. Nosaltres utilitzem els @Garmin_Iberia

7. Supervisió de l'obra. Cada visita de camp s'ha de registrar detalladament en un informe que recopilarà el transcurs, actuacions, situació de la fase d'execució, correccions o les incidències de l'obra, acompanyat d'abundant material fotogràfic o vídeo.
La freqüència de les visites ordinàries diferirà de la fase i situació en la qual es trobi l'obra, normalment dues per setmana. Les visites extraordinàries dependran eventualment de les situacions d'urgència o delicades que es puguin produir.

8. Certificació final i Acta de recepció de l'obra. Quan l'obra conclou es revisa la validesa del resultat i si s'han completat satisfactòriament totes les característiques, se certifica.
Posteriorment s'aixecarà l'acta en la que les parts signen un document de conformitat, amb l'execució total i completa de les esmenes i actuacions que constaven a l'Acta de replanteig, donant per acabada l'obra.

Entrearbres. Cristina Montserrat