Estudi d’impacte i integració paisatgística

Un ordenament respectuós del paisatge contempla avaluar l’impacte de projectes i actuacions per tal que s’integrin i afectin només en la mesura que preveu la normativa vigent.

L’estudi és necessari per sol·licitar l’aprovació de llicències urbanístiques per obres o ampliació d’existents en sol no urbanitzable, com zones rústiques, agrícoles o ramaderes i quan se supera l’establert dins els plantejaments territorials i urbanístics.

A la Masia Mas de Montgròs, a Sant Pere de Ribes, al Garraf, hem realitzat el darrer estudi d’impacte i integració paisatgística. A Entrearbres ens va arribar l’encàrrec per a una ampliació volumètrica sobre un conjunt històric en un paratge d’especial interès.

Entre altres, l’estudi presenta un muntatge gràfic del resultat de la nova secció. La seva composició, colors i materials. Integra la informació fotogràfica dels elements anteriors i l’ordenació volumètrica dels proposats, amb una projecció fotogràfica des dels emplaçaments on la perspectiva és més rellevant, incloent-hi la vegetació i la resta d’elements preexistents que estructuren el paisatge.

Entrearbres. Cristina Montserrat