Què és un PTGMF?

Un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, (PTGMF), és un instrument d’ordenació forestal, (IOF), destinat a finques de més de 25 ha.

Tenir aprovat un PTGMF dóna prioritat per accedir als ajuts públics, facilita la tramitació de serveis, redueix els impostos derivats de les transmissions patrimonials, permet beneficiar-se de la cobertura d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la propietat, així com altres avantatges substancials.

Suposa definir quines actuacions s’han d’efectuar a la finca en un període de 15 anys, determinant quan i en quins llocs cal actuar amb rompudes forestals, arranjament o construcció de camins, la neteja de vorals de camps, franges perimetrals al voltant d’edificacions, plans de plantació per l’explotació de fusta, aprofitament de la biomassa, etc.

El PTGMF contempla la descripció i cartografia detallada de la finca, un balanç econòmic que desplega l’obtenció d’ingressos generats en l’explotació dels recursos quantificats de la propietat, com biomassa, fusta, etc. Les subvencions disponibles, així com el balanç de les despeses, maquinària, personal, etc.

El mapa correspon a un dels darrers PTGMF realitzats a Entrearbres, a la finca Can Castellví de Molins de Rei, dins del Parc Natural de Collserola.

Entrearbres. Cristina Montserrat