Tràmits administratius, documentació, consulta...

Descàrregues.

 • Perill d'incendi forestal. Previsió per avui

  Mapa (web)
 • Sol·licitud d'aprovació / revisió d'IOF (PSGF, PTGMF i PTGMFc)

  Formulari (pdf)
 • Autorització per a la realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendis

  Formularis (pdf)
 • Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

  Formulari (pdf)
 • Sol·licitud d'aprofitament forestal de fusta i llenyes

  Formulari (pdf)
 • Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitats agropecuàries

  Formulari (pdf)
 • Autorització de tallada d'arbres per canvi d'ús o obra autoritzat/da

  Formulari (doc)
 • Ajuts per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal en finques de titularitat privada

  Formulari (pdf)
 • Llei de forest 43/2003, del 21 de novembre

  "Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes"

  BOE-A-2003-21339 (web)
 • Llei 21/2015, del 20 de juliol, per la que es modifica la llei de forest 43/2003, del 21 de novembre

  "Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes"

  BOE-A-2015-8146 (web)
 • Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

  DOGC-3879 (pdf)
 • Decret 123/2005, del 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

  DOGC-4407 (pdf)
 • Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

  DOGC-6551 (pdf)
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  DOGC-6920 (pdf)